Liệt đồ – Giải Tổng

 

Từ Đồ gây họa, Từ Việt Hải đưa cô vào núi, tìm người giáo huấn.

Cô nghĩ, cả đời này không còn gì phải sợ.

… Cho đến khi cô gặp được Tần Liệt.

 

Chương 1 – Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25

Thông báo

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

EBOOK