(Fix) Từ từ suy lý – Dực Tô Thức Quỷ

Là một pháp y, so với người sống, anh chỉ nguyện tin tưởng thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu.

Là một chuyên gia trắc hoang (1), cho dù nhìn thấu vô số lời nói dối, cô vẫn luôn tin rằng trên cõi đời này vẫn còn lời nói thật.

Từ Hoãn Hoãn: Nếu như em và thi thể cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?

Từ Tĩnh: Tẻ nhạt … *liếc một cái* … Em!

Từ Hoãn Hoãn: Thật sao?

Từ Tĩnh: Thật, bởi … dù gì cuối cùng thi thể cũng tự nổi lên!

Từ Hoãn Hoãn: …

(1) trắc hoang: trắc nghiệm nói dối

DOWNLOAD EBOOK

prcepub