Tam giác mùa hè (Liệt đồ) – Giải Tổng

Từ Đồ gây họa, Từ Việt Hải ném cô vào thâm sơn cùng cốc, tìm người dạy dỗ đưa về với chính đạo.

Cô cho rằng, đời này không sợ trời không sợ đất,

… mãi đến khi gặp Tần Liệt.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub