(Bản tạm) Khi tình yêu đến – Vi Cảnh

Vu Thuần An và Phàn Dĩ Luật đến với nhau chẳng qua là vì hoàn cảnh và nhu cầu của bản thân. Một kẻ cần tiền, một kẻ cần người, đơn giản và thẳng thắn.

Cứ tưởng chuyện dễ dàng đến cũng dễ dàng buông, ai ngờ thực tế lại chẳng như ý muốn.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub