Hậu cung kế – Lý Hảo

Đều nói, vào cửa hầu môn sâu tựa biển.

Vậy vào cửa cung thì sao? Chính là đại dương mênh mông!

Người bơi ở trên biển, sao có thể không gặp bão táp?

Để được ‘Cập bờ’, các nữ nhân trong cung bắt đầu triển khai đủ loại ‘võ nghệ’.

DOWNLOAD EBOOK

prc – epub