Dữ quân giao lão – Ma Nữ Không Biết Bay

Một Triển Chiêu chính khí lăng nhiên, thanh tao nho nhã.

Một Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường kiệt ngạo bất tuân, tiêu sái nhiệt tình.

Một nữ viên chức bình thường từ thế kỷ 21 xuyên qua ngàn năm tới Tống triều, thành con gái của Công Tôn Sách.

Chuyện xưa của Khai Phong phủ sẽ diễn biến thế nào? Thật đáng mong chờ ~~~~~~~~!

DOWNLOAD EBOOK

prcepub