(Bản tạm) Bệ hạ xin tự trọng – Tửu Tiểu Thất

Điền Thất giả dạng thái giám, trà trộn vào cung để chờ dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai dè còn chưa chạm một sợi lông nào thì kẻ thù số một đã bị người khác giết mất. Xuất cung thì không được, đành ở lại, tìm cơ hội diệt trừ kẻ thù thứ hai. Mỗi tội theo chủ nào thì chết chủ ấy. Bi thương quá độ, bù lu bù loa trước quan tài người ta, lại vớ luôn long bào bên cạnh ra lau mũi…

DOWNLOAD EBOOK

prcepub