(Bản tạm) Cá nhỏ ăn lươn to – Tô Tiếu

Luyện công tẩu hỏa nhập ma, cần gấp một vị phu quân.
Thời khắc then chốt, phụ thân cặn bã và mẹ kế không phụ sự mong đợi của mọi người, đứng ra khua chiêng gõ mõ hoàn thành nhiệm vụ.

Không lâu sau.

Ngư Đoan Tĩnh vẫn còn quen gọi mình là Ngư Đoan Tĩnh đã bị lưu đày cùng cả gia đình nhà chồng.

DOWNLOAD EBOOK

prcepub