Mật thiết – Nhược Thủy Thiên Lưu

Văn án

Trên đời này, chỉ có tín ngưỡng là thứ duy nhất không thể phụ ta.

***

1. Muốn đem truyện đi đâu cũng được (trừ các trang có gắn quảng cáo: lqđ, cqh…)

2. Truyện sẽ có thêm pass gợi ý

3. Tiến độ đăng truyện: một ngày hai chương (nếu tớ không bận)

 

Chương 1 – Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75

Chương 75 – Chương 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 78

Chương 80 – Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84

EBOOK